هالی دیز تور

تقدیرنامه ها

 • شرکت هواپیمایی
  شرکت هواپیمایی
 • هتل آلفا 2013
  هتل آلفا 2013
 • تقدیرنامه کشتی رانی
  تقدیرنامه کشتی رانی
 • هتل آلفا 2014
  هتل آلفا 2014
سن پترزبورگ ، خیابان مسکوفسکی , شماره ۱۹۳ واحذ ۱۹۳
شبکه اجتماعی 9116 922 (911) 7+
پاسخگو روسی و انگلیسی : 9116 922 (911) 7+